top of page

Vilka problem kan lösas genom att gå i parterapi?


Genom att förenkla något kan vi dela in problem som hjälper till att hantera i tre huvudkategorier:


  • Problem som kommer utifrån

  • Problem som uppstår inom mellanmänskliga relationer

  • Individuella problem


Återigen så vill jag betona att det här är en förenkling men tror att det fortfarande kan hjälpa läsaren att få en översikt över de problem som vi vanligen arbetar med att lösa.


Problem som kommer utifrån

Här finner vi olika förändringar i livet som kan påverka våra klienter negativt. Detta kan ske även om förändringen är positiv, t ex att du får ett bra jobberbjudnade men innebär att man behöver flytta långt från familj under en längre tidsperiod. Problem med släktingar, grannar, på jobbet, arbetslöshet, död hos nära anhöriga osv är några exempel till. Dessa situationer kan ställa höga krav på parets/familjens sätt att hantera inre påfrestningar och allt som kommer med situationen. Dessa situationer kan upplevas som mycket påfrestande och ni kan behöva någon att prata med som hjälper er att förstå, sortera och få perspektiv men som även kan ge goda råd och praktisk vägledning. Terapi hjälper par och familjer att förbättra hanteringsstrategier och växa tillsammans igenom svårigheterna.


Problem som uppstår inom mellanmänskliga relationer

Bråk, konflikter, sexuella problem, otrohet, dålig kommunikation, olika roll-låsningar kan vara några exempel på problem som kan uppstå i nära relationer. I många fall är dessa problem naturliga anpassningsproblem som uppstår under vissa perioder i en relationen - med undantag av otrohet, vilket kan ses som en symtom på ett allvarligare problem. Som sådana signalerar dessa ett behov att lära känna varandra bättre och förbättra gemensamma problemlösningsstrategier. Men dessa problem kan också tyda på något mycket allvarligare, nämligen på den ene partners (eller bådas) bristande förmåga att vara i en sund relation. Så är fallet vid t ex otrohet och våld i relationen. Även dessa problem kan avhjälpas genom parterapi. När det gäller våld kan terapi vara avgörande för att hjälpa den/de drabbade att hantera situationen effektivt.


Individuella problem

Eller problem hos själva individen kan röra sig om problem hos den ena personen i relationen eller hos båda. Individuella problem såsom sjukdomar, psykisk sjukdom och personlighetsstörningar kan vara mycket påfrestande för en relation att bära. Både individen och paret kan behöva hjälp. För de individuella delarna bör den individen som bär på problemet ta sitt ansvar och jobba med sig själv, vilket vi arbetar med, se under Individuell terapi. Men att individen gör ett individuellt jobb kommer inte att per automatik förbättra parets relation. Visst kommer det att underlätta och i vissa fall till och med vara en förutsättning för att paret ska kunna jobba på sin relation. Men individ fokuserad terapi kommer inte att ha någon direkt positivt effekt på parets relation. Så vid sidan om och/eller efter individuell terapi bör paret jobba med de utmaningar som finns i relationen.bottom of page