top of page

Vilka problem kan lösas genom att gå i individuell terapi?


Genom att förenkla något kan vi dela in problem som hjälper till att hantera i tre huvudkategorier:

  • Problem som kommer utifrån

  • Problem som uppstår inom mellanmänskliga relationer

  • Individuella problem


Återigen så vill jag betona att det här är en förenkling men tror att det fortfarande kan hjälpa läsaren att få en översikt över de problem som vi vanligen arbetar med att lösa.


Problem som kommer utifrån

Här finner vi olika förändringar i livet som kan påverka våra klienter negativt. Detta kan ske även om förändringen är positiv, t ex att du får ett bra jobberbjudnade men innebär att du behöver flytta långt från din familj under en längre tidsperiod. Problem med släktingar, grannar, på jobbet, arbetslöshet, död hos nära anhöriga osv är några exempel till. Dessa situationer kan ställa höga krav på ditt sätt att hantera ditt inre och allt som kommer med situationen. Dessa situationer kan upplevas som mycket påfrestande och du kan behöva någon att prata med som hjälper dig att förstå, sortera och få perspektiv men som även kan ge goda råd och praktisk vägledning.


Problem som uppstår inom mellanmänskliga relationer

Bråk, konflikter, sexuella problem, otrohet, dålig kommunikation, olika roll-låsningar kan vara några exempel på problem som kan uppstå i nära relationer. I många fall är dessa problem naturliga anpassningsproblem som uppstår under vissa perioder i en relationen - med undantag av otrohet, vilket kan ses som en symtom på ett allvarligare problem. Som sådana signalerar dessa ett behov att lära känna varandra bättre och förbättra gemensamma problemlösningsstrategier. Men dessa problem kan också tyda på något mycket allvarligare, nämligen på den ene partners (eller bådas) bristande förmåga att vara i en sund relation. Så är fallet vid t ex otrohet och våld i relationen. Även dessa problem kan avhjälpas vid individuell terapi och parterapi. När det gäller våld kan terapi vara avgörande för att hjälpa den/de drabbade att hantera situationen effektivt.


Individuella problem

Individuella problem såsom fysiska besvär, psykisk sjukdom och personlighetsstörningar kan vara mycket påfrestande att bära. Både individen och nära anhöriga kan behöva hjälp. På Adamil har vi effektiva behandlingar för en mängd olika psykiska sjukdomar.


bottom of page