top of page

TvångssyndromTvångssyndrom även känt som obsessive-compulsive disorder, förkortas till OCD, är en benämning som syftar på personer som lider av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Man kan alltså lida av både tvångstankar och tvångshandlingar eller endast en av dem. Tvångstankar utmärks av tankar eller fantasier som uppkommer och som du upplever att du inte har möjlighet att kontrollera. Tvångstankar kan upplevas som mycket obehagliga eller bara väldigt irriterande då de lätt tar över ens uppmärksamhet och är svåra att bli av med. Det går att urskilja fem sorters tvångstankar och medföljande beteenden, en person som lider av tvång visar ofta upp flera av dessa:

  • Att se till att andra ej skadas.

  • Att undvika att bli smittad eller smutsig.

  • Att undvika känsla av ofullständighet eller fel.

  • Att ej tänka tabutankar (förbjudna tankar)

  • Att tvångsmässigt samla saker (kan även inkludera sopor).


Tvångshandlingar är handlingar som du upplever att du måste utföra för att lindra en form av ångesten som uppkommer om du inte utför dessa handlingar. Dessa handlingar kan vara att kontrollera att dörren är stängt upprepade gånger utan att någonsin blir nöjd och tillfreds med att den är stängd, att räkna antal bussar som passerar, att gå uppför en trappa på ett visst sätt för att man inte ska behöva gå ner för att gå upp igen, samla på saker, osv.


Symtom

Det diagnostiska systemet DSM-IV beskriver tvångssyndrom enligt följande, där alla måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om tvångssyndrom:


  • Tvångstankar, impulser eller fantasier som upplevs som påträngande men härrörande från personen själv och som personen har försökt att upphöra med. Dessutom tvångshandlingar i form av konkreta eller mentala handlingar som personen känner sig tvingad att utföra samt utförs för att minska att någon katastrof ska hända. Handlingarna har inte något tydligt eller rimligt samband till det som de ämnar stoppa.

  • Personen måste ha insikt om att tvångstankarna och tvångshandlingarna är orimliga eller överdrivna (detta kriterium gäller inte barn).

  • Problemet orsakar ett signifikant lidande och är tidskrävande (tar minst en timme om dagen i anspråk), alternativt stör i betydande grad personens liv.

  • Om personen har andra psykiatriska diagnoser så är inte tankarna och beteendena begränsade till denna (till exempel till skuldkänslor vid depression).

  • Störningen beror inte på effekter av någon drog eller av någon kroppslig sjukdom.


Behandling

Behandlingar med flest studier är kognitiv beteendeterapi och medicinering med SSRI-preparat. Kombination av dessa har inte visat sig vara mer effektivt än behandlingarna separat, men används ändå som standard inom vården. Det finns idag inget säkert sätt att veta vad en klient kommer att gynnas bäst av när det står mellan psykoterapeutisk behandling eller SSRI-medicinering, utan man följer vad klienten själv föredrar. Nyare forskning har visat att behandlingen behöver förändra personens “metakognitioner” för att den ska vara framgångsrik. Metakognitioner är djupa trosuppfattningar och övertygelser hos personer som lider av tvångssyndrom och som håller vid liv tvångstankarna genom att de övertygar personer som lider av tvång om att dennes tankar (tvångstankar) är sanningsenliga, farliga och/eller bra att hålla koll på. Metakognitiv behandling går ut på att ifrågasätta dessa övertygelser för att på så sätt angripa problemet vid grunden. Metakognitiv behandling visar mycket god effekt i olika forskningsstudier.


bottom of page