top of page

När är det dags att söka parterapi?


I vårt moderna samhälle är par och familjer är särskilt utsatta för påfrestningar som de inte riktigt kan hantera, vilket visas bland annat av den växande mängden skilsmässor och separationer. Få par upplever att de har det stödet de behöver för att få sin relation att fungera när de väl hamnar i svårigheter. Allt färre vågar ta klivet ut och söka hjälp när det väl är tufft i relationen. Det är otaliga gånger jag hör från mina klienter säga "Om vi bara hade sökt hjälp tidigare! Vi hade då sluppit så mycket lidande och problem!". I detta instämmer jag trots att jag beklagar den smärtsamma vägen till lärdomen. Alla par och familjer har behov av stöd, inte bara en gång utan kontinuerligt under livet och genom olika skeden i livet. Det är därför inte en fråga om en relation eller familj kommer att behöva hjälp, utan snarast när det är dags att söka hjälp.Det handlar därför inte om huruvida din relation/familj kommer att behöva hjälp, utan snarast om när det är dags att söka hjälp.

Det verkar finnas i vår kultur (eller i alla fall hos flera av oss) en inställning där vi ser på par- och familjeterapi som ett alternativ först när vi har hamnat i svåra problem. Visst är det sant och rätt att par och familjeterapi är ett alternativ då. Men det är också sant att det är då det är som svårast att förbättra situationen. Många individer har på vägen mot detta svåra läge hunnit såra varandra så allvarligt att läkningsprocessen blir lång och krävande. Jag vill därför istället uppmuntra alla att se på par- och familjeterapi som en självklar del av ett sunt och hälsosamt liv, som att träna regelbundet i syfte att hålla sig stark och sund.

Därför ser jag att det finns tre kritiska tidpunkter då det är bra att söka hjälp, dessa är följande:

  • I början på en relation

  • När problem uppstår upprepade gånger

  • När ni möter betydelsefulla omställningar eller förändringar i livet.I början på en relation

Några viktiga frågor som uppstår i början av varje relation kan vara: Har jag träffat fel person? Är jag rätt för henne/honom? Vad är anledningen till att jag vill gå in i en relation just nu i stället för att vara singel? Har den här relationen goda förutsättningar?

Frågorna ovan rör: Rätt person, rätt anledning och rätt förutsättningar. Jag påstår att det finns fel personer, fel anledningar och bristfälliga förutsättningar för att gå in i en relation.

Det är viktigt att göra rätt från början. En parrelation kan likställas en raket i det att det är bäst att ställa in riktningen innan den har avfyrats, det är för en raket svårt att ändra riktning när den väl blivit avfyrat. Tyvärr är det inte ofta någon söker hjälp vid denna tidiga fas på en relation, de flesta väljer att låta känslorna styra och gör misstaget att se på starka romantiska känslor som ett positivt svar på frågorna vi började med att ställa oss i börjar på den här artikeln. Det är inte så att jag på något sätt är emot romantik och förälskelse - vilka är mycket vackra upplevelser. Inte heller försöker jag förminska värdet romantiska känslor har i en parrelation - inte alls! Det jag vill kommunicera till läsaren är att starka känslor, såsom romantik och förälskelse, är mycket vackra och värdefulla. Men samtidigt är dessa upplevelser otillräckliga vägledare i syfte att svara på frågorna vi ställde oss i början av artikeln. Frågorna vi ställde oss ovan är bara ett kort utdrag för att få läsaren att tänka till kring grunderna som relationer sedan byggs på. Dessa grunder är: rätt person, rätt anledning och rätt förutsättningar. Jag menar alltså att det finns fel personer, fel anledningar till att gå in i en relation och bristfälliga förutsättningar för att bygga en relation. Jag menar också att våra mänskliga känslor, i det här fallet förälskelse, inte är tillräckliga för att hjälpa oss att urskilja mellan rätt och fel. Effekterna av t ex ett ogenomtänkt val av partner eller av att gå in i en relation som vilar på felaktiga förutsättningar kan vara mycket svåra för de inblandade och kan ta många år att rätta till.


Återkommande problem

Bråk, konflikter och gräl är tacksamma “larm” i er relation. Ja, de kan betraktas som larm i likhet med brandlarmet i din bostad. Ingen som inte vill utsätta sig för en onödig risk vill ta bort brandlarmet från sin bostad. Vi vet att när det tjuter varnar den oss för rök och rök kan tyda på brand i huset. Du vill därför hitta källan till röken och släcka branden, inte bara att larmet ska sluta tjuta. På samma sätt är bråk, konflikter och gräl ett larmtjut som kan hjälpa oss att hitta källan till att de uppstår. Återkommer de oftare och oftare och blir de svårare och svårare med tiden så behöver du söka hjälp - det kan tyda på att du själv har svårigheter att hitta och/eller åtgärda problemet. Det skulle du göra om du fick upprepade och svårare bränder hemma. Du skulle erkänna för dig själv att du inte har lyckats hitta källan och lösa faran och söka sakkunnig expertis. Det samma gäller din relation. Bråk, konflikter och gräl både kan på sikt skada relationen allvarligt men bidrar till att en destruktiv relationskultur utvecklas i paret. Genom att behandla varandra illa, accepterar ni och inför en norm som tillåter illabehandling i relationen. Jag vill därför uppmana dig med all kärlek och välvilja, att söka hjälp och vända på sådana destruktiva normer. Ju längre du väntar desto svårare kan det bli att ändra på destruktiva mönster. Jag träffar ofta par som genom gräl och konflikter har lyckats traumatisera varandra. Det terapeutiska arbetet blir då mödosamt och mer smärtsamt för de inblandade. Sök därför hjälp om du ser ett sådant mönster i er interaktion.


Omställningar och förändringar

Alla par kommer att möta kriser och svårare förändringar i livet, några exempel på dessa kan vara svåra graviditeter och förlossningar, sjukdomar, död, problem i barnens liv och utveckling, arbetslöshet, psykisk sjukdom, smärtsamma upptäckter såsom otrohet osv. Det är oundvikligt att duka undan för svårare situationer. Men dessa har den potentiella möjligheten att föra er ännu närmare varandra och stärka er relation. Möjligheten är som sagt “potentiell” och sker inte per automatik. Ni kommer att komma närmare varandra och komma ut starkare beroende på hur ni samspelar under dessa situationer. Annars är tyvärr risken stor att svårigheterna drar er längre ifrån varandra.


Känner du igen dig i texten, sök hjälp och stöd. Ju snabbare desto bättre. Har du frågor tveka inte att ta kontakt med oss.


bottom of page