top of page

Hur arbetar man under de individuella terapisessionerna?


... det viktiga i psykoterapiarbetet sker både i terapirummet, under mötena med psykologen, men också i klientens vardag (utanför terapirummet).

Terapisessionerna kan betraktas som bestående av olika arbetsmöten. Under dessa olika möten arbetar du och psykologen på olika sätt och med olika verktyg. Mötena är olika långa beroende på vad psykologen och klienten arbeta med. Vissa möten kan vara korta avstämningar på 30 minuter och tas via telefon. Andra möten kan vara upp till två timmar långa. Ett exempel på ett två-timmars-möte kan vara ett möte då klient och psykolog jobbar med att förändrar klientens beteende “i skarpt läge” - alltså genomförs själva beteendeförändring i terapirummet med t ex hjälp av olika övningar. Det genomsnittliga arbetsmötet är en och en halv timme långa. Jag har hört i psykologi kretsar säga att den största delen av förändringsarbetet sker utanför terapisessionerna. Men jag ser det inte riktigt på samma sätt. Jag ser att det viktiga i psykoterapiarbetet sker både i terapirummet, under mötena med psykologen, men också i klientens vardag (utanför terapirummet). De terapeutiska mötena mellan psykolog och klient är avgörande för att återfinna vägen till rätt riktning vid behov och förändra negativa beteendemönster som kräver psykologspecialistens live närvaro. När terapimötet är över och klienten går tillbaka till sin vardag ansvarar denne för att fortsätta tillämpa vad denne har lärt sig under sessionen. Psykologen kommer många gånger att följa upp arbetet klienten gör i sin vardag (utanför terapirummet) genom olika telefonsamtal/sms-avstämningar i syfte att stärka klientens motivation men även att hjälpa klienten att lösa mindre problem som kan uppkomma före nästkommande terapimöte.


Nedan går vi igenom olika terapimöten och vad som händer under dessa.


Möte för situations- och personanalys

Dessa möten eller sessioner är i regel två timmar långa. Målet med dessa möten att att ta fram en förändrings- eller åtgärdsplan. Under mötet går vi noggrant igenom situationen och analyserar den tillsammans. Psykolog specialisten ger sin bild av problemet och föreslår en åtgärdsplan som förankras hos klienten. Det brukar räcka med ett sådant möte för att ta fram en åtgärdsplan men, i vissa fall, kan en till två möten till behövas innan specialisten kan ta fram en behandlingsplan. Så är fallet i de tillfällen då t ex psykologspesialisten behöver boka ett extra möte för att göra mer omfattande psykologiska tester innan hen kan fastställa en tydlig bild av klientens problematik.


Planeringsmöte

Dessa möten har som mål att planera genomförandet av en behandling. Det kan vara så att flera personer behöver blandas in, t ex läkare, släktingar, vänner. Mötet leds av ansvarig psykolog. Dessa möten kan handla om att förankra problembilden hos alla inblandade, men även också förtydliga problembilden, synkronisera allas ansträngningar, eller fördela uppgifter mellan de deltagande. Mötena kan vara allt ifrån en timme till två timmar beroende på agendan.


Behandlingsmöte

De här mötena är i regel 90 minuter långa. Det är möten där förändringen sker i terapirummet. Ett exempel på ett sådant behandlings möte kan vara när vi arbetar med olika visualiseringstekniker för att träna bort problematiska beteendereaktioner, ett annat exempel är när vi jobbar med olika avslappningstekniker för att hantera ångest. Psykologens roll är att hjälpa klienten att genomföra tekniker rätt och förändra olika beteende som ställer till problem under tiden klienten övar i rummet. Klienten får alltså coaching i skarpt läge och psykologen förändrar klientens mindre lämpliga beteende under självaste terapimötet.


Avstämningsmöte

Avstämningsmöte är kortare möten mellan terapisessionerna och tas vanligen via telefon och msm-chat. Det kan handla om att följa upp överenskommelser, få hjälp med frågor som uppstår på vägen, ibland behöver klienten motivation, ork och stöd som inte kan vänta till nästa session och specialisten kan vara ett viktigt stöd på vägen. Det kan också handla om att under ett kortare samtal bearbeta olika insikter eller fira segrar tillsammans. När avstämningsmötet sker via telefon varar den i ungefär 30 min och är kostnadsfria. Annars sker dessa löpande via sms-chatt. Avstämningar via antingen telefon eller sms-chatt när kostnadsfria och ingår under Adamils arbetssätt som vi kallar för “förändringsansvar”.


Uppföljningsmöte

Här följer vi upp de förändringar som vi redan har åstadkommit under tidigare behandlingsmöten. Det kan t ex handla om nya sätt för klienten att hantera ångest eller nedstämdhet. Under tidigare behandlingsmöten kan klienten ha nått fram till att erfara hur ångesten lättar i och med att denne tar till nya hanteringssätt. Efter en sådan session får klienten som hemuppgift att fortsätta hantera sin ångest med hjälp av det nyinlärda hanteringssätt. Det är här uppföljningsmötena blir viktiga för att hjälpa klienten att blir bättre på att hantera sitt dåliga mående med hjälp av de nya effektiva metoderna. Under dessa möten följer vi upp statistik på hur det har gått för klienten sedan förra session, löser problem som uppkommer och arbetar med att förbättra klientens hantering.


Ett förändringsprogram

En vanlig förändringsinsats, alltså ett program, pågår i tre månader och består vanligen av ett möte för situations- och personanalys, sedan följer några behandlingsmöten och uppföljningar. Det görs flertal avstämningar via telefon/sms-chatt under programmets gång (se förändringsansvar). När klienten har uppnått sina förändringsmål, övergår vi till att ses en gång i månaden under olika uppföljningsmöten. Detta kan pågå i tre månader till innan vi helt avslutar programmet. Men detta är bara ett exempel på hur ett förändringsupplägg kan se ut. I praktiken anpassar specialisten varje förändringsinsats till den specifika situationen klienten har att hantera.


bottom of page