top of page

Hur arbetar man med sin relation under terapisessionerna?

Här kommer du att lära dig mer om:

  • Olika sorters terapisessioner

  • Vad som sker under de olika terapisessionerna

Terapisessionerna kan betraktas som bestående av olika arbetsmöten. Mötena är olika långa beroende på vad psykologen och paret behöver arbeta om. Vissa möten kan vara korta avstämningar på 30 minuter och tas via telefon. Andra möten kan vara upp till tre timmar långa. Ett exempel på ett möte som tar tre timmar kan vara ett där vi jobbar med att förändra beteende hos ett par som har sedan länge hamnat i konflikter och bråk. Det genomsnittliga arbetsmötet när vi jobbar med ett par är två timmar. Jag har hört i terapeutkretsar att det sägs att den största delen av terapiarbetet sker utanför terapisessionerna. Men jag ser det på ett annat sätt, jag tror att att det viktiga psykoterapi arbetet sker både i terapirummet under möten mellan klient och psykolog samt i klientens vardag (utanför terapirummet). De terapeutiska möten mellan psykologen och paret är avgörande för att upptäcka problem, finna riktning under förändringens gång samt förändra negativa beteendemönster. När terapimötet är över och klienterna går tillbaka till sin vardag ansvarar de för att fortsätta tillämpa vad de har lärt sig under sessionen. Psykologen kommer många gånger att följa upp arbetet klienten gör i sin vardag (utanför terapirummet) genom olika telefonsamtal/sms-avstämningar i syfte att stärka klientens motivation men även för att hjälpa klienten att lösa mindre problem som kan uppkomma före nästkommande terapimöte.


Nedan ska vi gå igenom olika terapimöten och vad som händer under dessa.


Möte för situations- och personanalys

Dessa möten eller sessioner är i regel två timmar långa. Målet med dessa möten att att ta fram en förändrings- eller åtgärdsplan. Under mötet går vi noggrant igenom situationen och analyserar den tillsammans. Psykolog specialisten ger sin bild av problemet och föreslår en åtgärdsplan som förankras hos paret. Det brukar räcka med ett sådant möte för att ta fram en åtgärdsplan men, i vissa fall, kan en till två möten till behövas innan specialisten kan ta fram en behandlingsplan. Så är fallet i de tillfällen då t ex psykologspesialisten behöver boka ett extra möte för att göra mer omfattande psykologiska tester innan hen kan fastställa en tydlig bild av klientens problematik.


Planeringsmöte

Dessa möten har som mål att planera genomförandet av en behandling. Det kan vara så att flera personer behöver blandas in, t ex läkare, släktingar, vänner. Mötet leds av ansvarig psykolog. Dessa möten kan handla om att förankra problembilden hos alla inblandade, men även också förtydliga problembilden, synkronisera allas ansträngningar, eller fördela uppgifter mellan de deltagande. Mötena kan vara allt ifrån en timme till två timmar beroende på agendan.


Behandling möten

Ett behandlings möte är i regel två timmar. Det är möten där förändringen sker i terapirummet. Ett exempel på ett sådant behandlings möte kan vara när ett par behöver arbeta på sin kommunikation. Dessa par kommer att gå i ett program där de lär sig att tala om och reda ut tre svåra situationer som vanligen leder dem till konflikter. Paret ska också kunna tala om situationerna på så sätt att båda känner sig respekterade, hörda och väl bemötta av den andre. Detta brukar vara en utmaning för par. Samtalen sker under live handledning av psykolog under mötet. Psykologens roll är att förändra olika beteenden som ställer till problem under tiden de pratar. Paret får alltså coaching i skarpt läge.


Avstämningsmöte

Avstämningsmöte är kortare möten mellan terapisessionerna och tas vanligen via telefon och msm-chat. Det kan handla om att följa upp överenskommelser, få hjälp med frågor som uppstår på vägen, ibland behöver klienten motivation, ork och stöd som inte kan vänta till nästa session och specialisten kan vara ett viktigt stöd på vägen. Det kan också handla om att under ett kortare samtal bearbeta olika insikter eller fira segrar tillsammans. När avstämningsmötet sker via telefon varar den i ungefär 30 min och är kostnadsfria. Annars sker dessa löpande via sms-chatt. Avstämningar via antingen telefon eller sms-chatt när kostnadsfria och ingår under Adamils arbetssätt som vi kallar för “förändringsansvar”.


Uppföljning av plan

Här följer vi upp de förändringar som vi redan har åstadkommit under tidigare behandlingsmöten. Det kan t ex handla om nya sätt för paret att hantera konflikter eller fatta beslut tillsammans. Under tidigare behandlingsmöten kan paret ha nått fram till att erfara hur det är att framgångsrikt reda ut svårare samtal - som tidigare ledde till bråk. Efter en sådan session får paret som hemuppgift att fortsätta tillämpa lärdomarna från terapin och själva reda ut andra svåra samtal. Det är här uppföljningsmötena blir viktiga för att hjälpa paret att bättre hantera tendenser till bråk och konflikt. Under dessa möten följer vi upp hur det har gått för paret sedan förra session, löser problem som uppkommer och arbetar med att förbättra deras förmåga att kommunicera med varandra.


Ett förändringsprogram

En vanlig förändringsinsats, alltså ett program, pågår i tre månader och består vanligen av ett möte för situations- och personanalys, sedan följer några behandlingsmöten och uppföljningar. Det görs flertal avstämningar via telefon/sms-chatt under programmets gång (se förändringsansvar). När paret har uppnått sina förändringsmål, övergår vi till att ses en gång i månaden under olika uppföljningsmöten. Detta kan pågå i tre månader till innan vi helt avslutar programmet. Men detta är bara ett exempel på hur ett förändringsupplägg kan se ut. I praktiken anpassar specialisten varje förändringsinsats till den specifika situationen våra olika par och familjer har att hantera.


bottom of page