top of page


En fobi är någonting du är så rädd för att du måste undvika det. Det är vanligt att uppleva en väldigt stark rädsla när man utsätts för det man är fobisk mot, vilket leder till att man undviker sin rädsla i högsta grad. Det kan leda till att man inte utsätter sig för situationer överhuvudtaget där risken finns att man möter det man är rädd för. Vanliga fobier kan exempelvis var ormar, spindlar, blod, flygplan, höga höjder eller att drabbas av en sjukdom.


Symtom

Symptomen kan varierar från person till person, men följande symtom är vanligt förekommande när personen närmar sig det personen är rädd för:

  • Panikångest

  • Hjärtklappning

  • Svårt att andas

  • Muntorrhet

  • Illamående

  • Yrsel

  • Svettningar

  • Darrningar eller svaghet i musklerna.


Behandling

Idag finns mycket god forskning och goda möjligheter till behandling för diverse fobier med bl.a KBT. Fobier är relativt lätta att behandla om behandlingen har god effekt. Behandlingen går ut på att “exponera sig” för det man fruktar, alltså bemöta det man är rädd för. Exponeringen sker då successivt och inte chockartad. Personen får lära sig att i egen takt närma sig det personen fruktar. Närmandet sker under kontrollerade former och det upplevs av klienterna som utmanande men inte omöjligt. Klienten upplever också hur effektivt exponeringen är och att rädslan minskar vilket ger klienten mer mod och motivation att fortsätta.


bottom of page