top of page

Borderline

 • Vad är borderline?

 • Lider du själv av det? Se symtomlistan

 

Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även kallat Borderline är en personlighetsstörning där personen visar starka humörsvängningar, påtaglig instabilitet vad gäller identitet och impulskontroll. Självskadebeteende är vanlig. Personer med borderline (IPS) växlar snabbt mellan balans och katastrof vilket orsakar mycket svårigheter för omgivningen och speciellt i relationer. Den känslomässiga instabiliteten visar sig bland annat i lättväckt ilska. Dessa personer är mycket impulsiva vilket leder till allvarliga konsekvenser för dem själva.


Personer med borderline lider också av “tomhetsdepression”, vilket är en ständigt förtvivlan och hopplöshet, där depressiva tankegångar dominerar. Borderline personlighetsstörning är förknippad med hög dödlighet pgv självmord. Det finns också en hög risk att dö i förtid till följd av impulsivt risktagande.

Symtom

För att få diagnosen IPS så måste minst fem av nedan nämnda symptom instämma på personen.

 • Du har en stark rädsla att bli övergiven.

 • Du har förvirrade tankar och känslor inför dig själv. Du upplever ofta att din självbild inte stämmer överens med omgivningens uppfattning om dig.

 • Du upplever ofta en inre tomhet.

 • Du har starka känslor som snabbt kan förändras från ett extremt känsloläge till ett annat. Du kan till exempel känna stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar, till som mest några dagar.

 • Känslor för andra personer kan växla snabbt, från exempelvis intensiv beundran till extrem nedvärdering.

 • Du kan känna en intensiv ilska som omgivningen uppfattar som överdriven i förhållande till orsaken.

 • Du kan ibland bli väldigt misstänksam eller uppleva det som sker som overkligt.

 • Du är impulsiv och kan exempelvis missbruka droger, sex, mat eller pengar.

 • Du skär dig eller skadar dig själv på andra sätt. Du kan även ha återkommande tankar på att avsluta ditt liv.

För att en person ska kunna diagnostiseras behöver personen först uppfylla beskrivning för en personlighetsstörning, läs mer här.


Behandling

Det finns möjlighet till behandling, dock är det en svårare behandling då personlighetsstörningen är en del av personen. Det främsta målet med behandlingen är att minska lidandet. Behandlingen går därför ut på att utveckla olika strategier för den som lider av personlighetsstörningen för att förbättra tillståndet och minska de problem personen kan hamna i/har hamnat i. Nära anhöriga kan också behöva stöd och hjälp för att lära sig att hantera personer med problematiken.


“Borderline behandlas vanligtvis med terapi. Två vanliga terapiformer vid borderline är dialektisk beteendeterapi (DBT) och Mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Vid behov kan även psykofarmaka sättas in. Antidepressiva, stämningsstabiliserande läkemedel, lugnande och neuroleptika har förskrivits till personer med borderline för att dämpa vissa symptom.” (Näslund, Görel Kristina & Herlofson, Jörgen, förord och faktagranskning, 1998. Borderline personlighetsstörning: Uppkomst, symtom, behandling, prognos. Natur och kultur).


bottom of page