top of page

Riktlinjer för att skriva en situationsbeskrivningHur du beskriver situationer du har varit med om så att du kan lättare analysera dem.

När du beskriver din situation för din coach, kan du följa riktlinjerna nedan för att ge en objektiv och detaljerad beskrivning av olika händelser som du/ni ska arbeta med. Färdigheten att beskriva en situation på ett objektivt och detaljerat sätt ger dig en bättre förståelse för dig själv och dina upplevelser.


Det hjälper dig att vara mer analytisk och kan underlätta kommunikationen med andra. Genom att betrakta och förstå situationen bättre kan du också arbeta mer effektivt med att hitta lösningar och strategier för att hantera utmaningar och sätta upp mål.


Börja med att ange datum och tidpunkt då händelsen eller situationen inträffade för att ge en tidsreferens.Exempel: "Det var den 15 maj 2023, runt kl. 15:00 på eftermiddagen."


Beskriv den specifika händelsen eller situationen som du vill analysera tillsammans med din coach. Fokusera på faktiska händelser, ord, beteenden och objektiva detaljer. Undvik att dra förhastade slutsatser eller att tolka andras avsikter.Exempel: "Jag hade ett möte med min kollega idag angående vårt gemensamma projekt. Vi diskuterade våra idéer och presenterade våra synpunkter för varandra."


Ge en objektiv beskrivning av dina känslor och tankar som uppstod under situationen. Försök att vara så specifik som möjligt och undvik att generalisera.Exempel: "Under mötet kände jag mig frustrerad eftersom min kollega inte verkade lyssna på mina förslag och jag upplevde att hen avbröt mig flera gånger. Jag började också tvivla på mig själv och min förmåga att bidra till projektet."


Fokusera på relevanta detaljer och händelser som är relevanta för situationen. Undvik att inkludera irrelevanta eller överflödiga information som kan förvirra analysen.Exempel: "Jag noterade att min kollega ofta tittade bort och verkade otålig under mötet. Vid ett tillfälle rynkade hen också pannan när jag presenterade min idé."


Avsluta beskrivningen med en summering eller sammanfattning av situationen och hur du känner inför den. Du kan också inkludera eventuella åtgärder eller konsekvenser som har uppstått till följd av situationen. Exempel: "Sammanfattningsvis kände jag mig inte respekterad eller hörd under mötet. Detta har fått mig att tveka inför att bidra mer till projektet och jag har börjat ifrågasätta mina egna idéer."Genom att följa dessa instruktioner kan du ge din coach en tydlig och objektiv bild av din situation, samtidigt som du inkluderar dina känslor och tankar. Detta kommer att underlätta analysen och diskussionen med din coach för att hitta möjliga lösningar eller strategier att hantera situationen på ett konstruktivt sätt.

bottom of page